• Pretraga

  

 

 

  

 

  

      

  

 

  Cjenik usluga Skriptarnica

 
Demidovič
18.10.2017..

Demidovič

Demidovič: Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize

 

Riječ je o po­zna­toj zbir­ci za­da­ta­ka i ri­je­še­nih pri­mje­ra više ma­tema­ti­ke ru­skih au­to­ra u re­dak­tu­ri B. P. De­mi­do­vi­ča. Od­li­ku­je se bo­gat­stvom dobro oda­bra­nih pri­mje­ra iz svih po­dru­čja više ana­li­ze, di­fe­ren­ci­jal­nog ra­ču­na, in­te­gral­nog ra­ču­na i di­fe­ren­ci­jal­nih jed­nadž­bi, a ob­ra­đe­ne su i me­to­de pri­bli­žnog ra­ču­na­nja. Pri tome su u tek­stu dana krat­ka, ali te­me­lji­ta teo­rij­ska ob­ja­šnje­nja i veći broj pot­pu­no iz­ra­đe­nih stan­dar­d­nih pri­mje­ra. U do­dat­ku se mogu naći neke naj­va­žni­je ta­bli­ce i niz kri­vu­lja.
Zbirka je postala pravi klasik među studentima tehničkih fakulteta. 
Knjigu možete kupiti u Skriptarnici FER-a, Unska 3, zgrada FER-a, Trnje, Zagreb ili naručiti pouzećem.
 

 
arhiva novosti
artikla u košarici 0
 
=0,00 kn
Još 500,00 kn
do besplatne dostave

Prijava korisnika

 

 

KORISNI LINKOVI